วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

พชอ.ศรีสมเด็จ นำเสนอแผนการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำดี (OV/CCA)

จากแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำดีผนวกกับงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่การลงขับเคลื่อนทำงานเชิงบูรณาการจริงในพื้นที่อำเภอศรีสมเด็จศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.7) โรงพยาบาลโกสุมพิสัย พชอ.โกสุมพิสัย พชอ.ศรีสมเด็จ สำนักงานควบคุมโรคที่7 (สคร.7 ขอนแก่น) และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.7 ขอนแก่น) ร่วมจัดกิจกรรมนำเสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเชิงบูรณาการ ณ ห้องดอกมะคำป่า รพ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก นายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอโกสุมพิสัย กล่าวต้อนรับ และ นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งงานวันนี้ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานเข้าร่วม อาทิ รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผอ.สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม เลขานุการสถาบันวิจัยฯ นายสุทธินันท์ บุญมี ประธาน กขป.7 นพ.หัสชา เนือยทอง รอง สสจ.มหาสารคาม และผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งฝ่ายปกครองท้องถิ่น ภาคการเกษตรและประมง และภาคงานสาธารณสุข จากนั้นได้มีการนำเสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเชิงบูรณาการ ของ พชอ.ทั้ง 2 อำเภอ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาในหลายๆ ด้าน อาทิ การจัดการระบบสุขาภิบาล การจัดการอาหารปลอดภัยปลาปลอดพยาธิ การตรวจและรักษาพยาธิใบไม้ตับในสุนัขและแมว การสร้างการเรียนรู้ในเด็กและสถาบันการศึกษา การตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชนอายุ 15 ปี การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนอายุ 40 ปี การสร้างความตระหนักรู้และสื่อสารในประชาชน และการจัดการระบบส่งต่อการดูแลรักษา โดยจะมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน เป็นต้นไป โดยคณะทำงานจากสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จะได้ลงประชุมหารือรายละเอียดการทำงานกับทั้ง 2 อำเภอ คือ โกสุมพิสัย และ ศรีสมเด็จ ในลำดับต่อไปแสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only