โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองใหญ่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองใหญ่

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

บุคลากร

นายศิริ  สุริโย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองใหญ่


นายวุฒิชัย  สิงห์บุตรา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางช่ออัจฉรา  จตุรโพธิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางสาวสุรัชฎา  โยคะสัย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการข้อมูลทั่วไป

ตำบลหนองใหญ่ เป็นหนึ่งใน 8 ตำบลของอำเภอศรีสมเด็จ แต่เดิมยังขึ้นอยู่กับตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และแยกมาเป็นตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ เมื่อปี พ.ศ. 2529 แบ่งได้เป็น 8 หมู่บ้าน และสถานบริการสาธารณสุขยังขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลจังหวัด เมื่อเจ็บป่วยต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลจังหวัดหรือไม่ก็รักษาทางด้านไสยศาสตร์ เช่นการรักษาโดยการเป่า หรือพรมน้ำมนต์ ใช้ยาสมุนไพรตามที่หาได้ เนื่องจากการคมนาคมไม่สะดวก ปัจจุบันตำบลหนองใหญ่ ได้แบ่งการปกครองเป็น 10 หมู่บ้าน เนื้อที่ ประมาณ 18.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 11,562.5 ไร่ และได้สถานบริการสาธารณสุข(สถานีอนามัย) เมื่อปี พ.ศ. 2530 เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2530 แรกเริ่มในการก่อสร้างสถานีอนามัย โดยการนำผู้นำชุมชน ได้จัดหาสถานที่ก่อสร้างโดยในที่สุด นายจันดี วรรญาติ บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 9 ได้บริจาคเนื้อที่ ประมาณ 2 ไร่เศษ เพื่อก่อสร้างสถานีอนามัย และชาวบ้านได้ร่วมมือร่วมแรงใจกันปรับปรุงใหม่ในส่วนที่ไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากทางราชการ โดยเฉพาะการสร้างรั้ว และถนน
ตำบลหนองใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดร้อยเอ็ดระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตรห่างจากตัวอำเภอศรีสมเด็จประมาณ 15 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆดังนี้
แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน 787 หลังคาเรือน องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง จำนวนประชากร ชาย 2,056 คน หญิง 1,991 คน รวม 4,047 คน
ทิศเหนือ ติดกับตำบลปอภารและตำบลดงลานอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ
ทิศตะวันออกติดกับ ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตกติดกับ ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ
การคมนาคม 
การติดต่อระหว่างหมู่บ้านและตัวจังหวัดร้อยเอ็ด ใช้เส้นทางหลัก คือ
1. เส้นทางตำบลหนองใหญ่-ตำบลขอนแก่น(อำเภอเมือง)-ตัวจังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร เป็นทางราดยาง(จากบ้านหนองใหญ่ถึงตัวจังหวัด)
2. การติดต่อระหว่างหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง และมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านเป็นบางช่วง ในการคมนาคมช่วงฤดูฝน ถ้าปีไหนฝนตกหนัก มีน้ำมาก ถนนบางช่วงจะขาดทำให้การคมนาคมติดต่อกันไม่ได้
ลักษณะภูมิอากาศ
ฤดูร้อน อากาศร้อนและแห้งแล้ง ฤดูฝนมีฝนตกชุกปานหนองไหล ฤดูหนาวอากาศหนาวจัดและ ลมแรง พื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่ราบ ดินส่วนมากเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์น้อย ความชื้นต่ำ เมื่อประสบภาวะภัยแล้งมีความเสียหายค่อนข้างมาก

แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only