โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ทอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ทอง

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

บุคลากร
นางสุภาวดี  เจริญนนท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ทอง


นางรวงทอง  ดังก้อง 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางบุษบา  แก้วคำลา 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นายเกียรติพล  คำภู
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


ข้อมูลทั่วไป


ตำบลโพธิ์ทอง มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน จำนวน 579 หลังคาเรือน มีประชากรทั้งหมด 2,900 คน เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยบ้านเหล่าใหญ่ จำนวน 4 คน จำนวนเจ้าหน้าที่ต่อจำนวนประชากรเท่ากับ 1 ต่อ 725 จำนวน อสม. 112 คน ความรับผิดชอบเฉลี่ย 1 ต่อ 5 หลังคาเรือน
ตำบลโพธิ์ทอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดร้อยเอ็ดระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตรห่างจากตัวอำเภอศรีสมเด็จประมาณ 6 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆดังนี้
แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน 579 หลังคาเรือน องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเมืองเปลือย และตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ
ทิศตะวันออกติดกับ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตกติดกับ ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ
การคมนาคม 
การติดต่อระหว่างหมู่บ้านและตัวจังหวัดร้อยเอ็ด ใช้เส้นทางหลัก คือ
เส้นทางศรีสมเด็จ - ร้อยเอ็ด ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร
เส้นทางวาปีปทุม - ร้อยเอ็ด ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร
การติดต่อระหว่างหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ เป็นทางลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน มีเพียงบ้านเขวาน้อย หมู่ที่ 2 ที่เป็นถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีลูกรังเป็นบางช่วง
ลักษณะภูมิอากาศ 
ฤดูร้อน อากาศร้อนและแห้งแล้ง ฤดูฝนมีฝนตกชุกปานหนองไหล ฤดูหนาวอากาศหนาวจัดและ ลมแรง พื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่ราบ ดินส่วนมากเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์น้อย ความชื้นต่ำ เมื่อประสบภาวะภัยแล้งมีความเสียหายค่อนข้างมาก
สภาพเศรษฐกิจ /อาชีพ
ประชาชนตำบลหนองแวงควงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนาข้าว และปลูกยาสูบเตอร์กิสหลังฤดูเก็บเกี่ยว นอกจากนี้มีการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ สุกร และไก่พื้นเมือง
นอกจากประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้ว ประชากรประมาณ 1 % เดินทางไปประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานคร และตามเมืองใหญ่ๆ
แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only