วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

Mister and Miss OV CCA "ศรีสมเด็จโมเดล ๑"


คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อำเภอศรีสมเด็จ และ ศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7  ร่วมกับโครงการวิจัยท้าทายไทย : Fluke Free Thailand ภายใต้สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  Training for the Trainer : Mister and Miss OV CCA ศรีสมเด็จโมเดล” ในระหว่างวันที่  28 – 30  มิถุนายน  2562  ณ ฟ้าฝางรีสอร์ท อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  เพื่อฝึกอบรมคณะทำงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี  ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสารสาธารณะเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ผู้เข้าอบรม จำนวน 80 คน ประกอบด้วย

1.แกนนำระดับอำเภอ
1.1 ปกครองอำเภอศรีสมเด็จ
1.2 โรงพยาบาลศรีสมเด็จ
1.3 สภ.ศรีสมเด็จ
1.4 สสอ.ศรีสมเด็จ
1.5 พัฒนาการอำเภอศรีสมเด็จ
1.6 เกษตรอำเภอศรีสมเด็จ
1.7 ท้องถิ่นอำเภอศรีสมเด็จ
1.8 กศน.ศรีสมเด็จ
1.9 ปศุสัตว์อำเภอศรีสมเด็จ

2. แกนนำระดับตำบล จำนวน 8 ตำบล ตำบลละ 9 คน
2.1 นายก อปท.
2.2 กำนัน
2.3 ผู้อำนวยการโรงเรียน
2.4 ผอ.รพสต.
2.5 ประธาน อสม.
5.6 แกนนำอื่นๆ

รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมว่า "ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เป็นภัยร้ายที่คร่าชีวิตพี่น้องชาวอีสานไปกว่าปีละ 20,000 คน การแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องร่วมแรงร่วมใจช่วยกันในทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนที่ต้องรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในด้านต่างๆ เช่น การทำให้ปลาปลอดพยาธิและอาหารปลอดภัย การจัดการระบบสุขาภิบาล การสร้างความตระหนักในเยาวชนและการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และการดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งต้องบูรณาการทุกเรื่องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน จึงจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไปจากประเทศไทยได้"

ทั้งนี้ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมายทั้งในและต่างประเทศ โดยพื้นที่อำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ที่เราเรียกกันว่า "ศรีสมเด็จโมเดล"นี้ เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องที่ทางสถาบันวิจัยฯ ได้นำเอาโครงการวิจัยในด้านต่างๆ ลงมาขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดรับกับอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ยึดถือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมโดยเฉพาะภาคอีสานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต

การฝึกอบรมครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ภายใต้ชื่อรุ่น "ศรีสมเด็จโมเดล ๑" ซึ่งพร้อมที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในพื้นที่อำเภอศรีสมเด็จต่อไป


ภาพกิจกรรม
-----------------------
ภาพอบรม Mr&Miss OV CCA 28 มิย 62

ภาพอบรม Mr&Miss OV CCA 28 มิย 62

ภาพอบรม Mr&Miss OV CCA 28 มิย 62

แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only