คู่มือ /แนวทางปฏิบัติงาน

คำสั่ง /ระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

>> คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 3222/2563 ลงวันที่ 2 พ.ย.2563 เรื่อง มอบอำนาจของผู้ว่ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน
>> คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 3654/2561 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 (มอบอำนาจของรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด) (ยกเลิก)
>> คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 897/2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เรื่อง มอบอำนาจเป็นผู้บังคับบัญชา
>> คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 282/2555 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2555 เรื่อง มอบอำนาจให้อนุมัติเงินยืม
>>  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1895/2561 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เรื่อง มอบอำนาจจ่ายเงินบำรุง
>> คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ(สสอ./รพ.สต.) 

>> คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี  หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ(สสอ./รพ.สต.)


มาตรการ กลไก การวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

>> ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
>> บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่
>> ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
>> แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
>> ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต
>> ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ
>> แบบแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
>> คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
>> ประกาศเผยแพร่งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
>> นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี


คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

>> ขั้นตอนการให้บริการรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (อสม.)ยุทธศาสตร์ MOPH

>> วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

>> ทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 

>> พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

>> ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 

>> ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

>> อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

>> จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)


แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only