หลักฐานเชิงประจักษ์ ITA ปี 2561
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศ /คำสั่ง

# ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
# ประกาศแนวทางการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
# ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
# คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ประชาสัมพันธ์
# คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
# คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์


เอกสาร/คู่มือปฏิบัติงาน

# วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างป ปี 2560
# คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
# คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน(Conflict of Interests)
# คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จังหวัดร้อยเอ็ด
# มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
# ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต


เอกสารเผยแพร่

# สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
# แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
# ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


หนังสือขออนุญาตเผยแพร่

# ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
# ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2560
# ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
# ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2560
# ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2560
# ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561
# ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561
แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only