โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนจิก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนจิก

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 13 ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

บุคลากร
นายกาลเวลา  ดังก้อง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนจิก


นายยุทธดนัย  อักษรวิลัย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


นางอรุณี  สุทธิบาก
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นายประมูล  จันนะรา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางวิภาพร  บริโปร์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


นางสาวดาริณี  ภาคมฤค
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข


ข้อมูลทั่วไป

เนื้อที่ของ รพ.สต.สวนจิก ได้มาจากการบริจาคของนายณรงค์ ศรีสงคราม ขึ้นทะเบียนราชพัสดุเลขที่ 43623 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2514 ต่อมากรมที่ดินได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ 36330 ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2530 ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ อยู่ในความดูแลรักษาของกระทรวงการคลัง(สถานีอนามัยบ้านสวนจิก) อาคารก่อสร้างด้วยแรงงานชาวบ้านในสมัยนั้น เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว เปิดทำการเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2516 โดยมีนายประพันธ์ ลิ้มรัตนพันธุ์ เป็นหัวหน้าสถานีอนามัย และมีเจ้าหน้าที่ย้ายเข้า – ย้ายออกอยู่เรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2537 ได้งบประมาณก่อสร้างสถานีอนามัยขนาดใหญ่ตามแบบเลขที่ 8146 ของกองแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,385,000 บาท แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2537 โดยมีการเปิดให้บริการทันตกรรมเพิ่มเติม ปี 2548 ได้ปรับปรุงต่อเติมชั้นล่างอาคารสถานีอนามัยตามแบบ อด พิเศษ(ต่อเติมแบบเลขที่ 8170/2536 ของกองแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข) รวมงบประมาณ 223,000 บาท ปัจจุบัน ( พ.ศ. 2548) มีเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 5 คน
ที่ตั้ง 
ตั้งอยู่บ้านสนามชัย หมู่ที่ 13 ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 87 ตารางวา อยู่ห่างจากตัวอำเภอมาทางทิศเหนือ ประมาณ 7.5 กิโลเมตร ระยะทางจากสถานีอนามัยถึง PCU หลัก และโรงพยาบาลศรีสมเด็จ ประมาณ 7 กิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดกับตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ
ทิศใต้ ติดกับตำบลศรีสมเด็จและตำบลบ้านบาก
ทิศตะวันออกติดกับตำบลเมืองเปลือยและตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ
ทิศตะวันตกติดกับตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนจิก รับผิดชอบ 14 หมู่บ้าน 1,133 หลังคาเรือน ประชากรชาย 2,852 คน หญิง 2,769 คน รวม 5,621 คน มีโรงเรียน 5 แห่ง ศูนย์เด็กเล็ก 4 แห่ง ศูนย์ศสมช. 14 แห่ง

แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only