สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ

728x90 AdSpace

Trending

Business

Fashion

Sports

?max-results=10">Games

?max-results=10">View All

Music

View All

News

View All

Technology

View All

Sports

View All

Fashion

View All
วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
New
ร่วมสร้างคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
22:45

ร่วมสร้างคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้มีนโยบายส่งเสริมให้คน-องค์กร-ชุมชน-และหน่วยงานมีคุณธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา น้อมนำ...
ร่วมสร้างคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 22:45 Rating: 5 ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้มีนโยบายส่งเสริมให้คน-องค์กร-ชุมชน-และหน่วยงานมีคุณธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา น้อมนำ...
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 20:34 Rating: 5
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 18:35 Rating: 5
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จังหวัดร้อยเอ็ด Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 18:26 Rating: 5
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

ข้าราชกรไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร

ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับแจ้งจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2561 โดยมีเน...
ข้าราชกรไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าอย่างไร Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 00:27 Rating: 5 ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับแจ้งจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2561 โดยมีเน...
วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน ยุค 4.0

(25 เมษายน 2561) อำเภอศรีสมเด็จ ดำเนินการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน ยุค 4.0 ตามโครงการพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพชีวิต เพื...
อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน ยุค 4.0 Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 00:06 Rating: 5 (25 เมษายน 2561) อำเภอศรีสมเด็จ ดำเนินการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน ยุค 4.0 ตามโครงการพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพชีวิต เพื...
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

หน่วยงานคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประเภทสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ปี 2561

วันที่ 9 เมษายน 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ได้รับรางวัลชนัะเลิศ หน่วยงานคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประเภทสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ตามโ...
หน่วยงานคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประเภทสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ปี 2561 Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 16:25 Rating: 5 วันที่ 9 เมษายน 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ได้รับรางวัลชนัะเลิศ หน่วยงานคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประเภทสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ตามโ...
วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561
แจ้งบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 00:32 Rating: 5
วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

27 มีนาคม 2561  เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร ให้มีความโปร่งใสในกาiปฏิบัติงาน และการป้องกันปราบปรามก...
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 04:31 Rating: 5 27 มีนาคม 2561  เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร ให้มีความโปร่งใสในกาiปฏิบัติงาน และการป้องกันปราบปรามก...
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561
การประชุมติดตามการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 1/2561 Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 16:10 Rating: 5 ผ่านระบบ Teleconference วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.30-12.00 น.

Entertainment

View All

Movies

View All

Music

View All

Education

View All