โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงควง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงควง

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

บุคลากร
นางสาวอัญชนา  ตำแยโย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงควง


นางโสภา  แสนนาใต้
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  


นางมารศรี  พนัส 
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางประพาภรณ์  ศิริเลี้ยง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


ข้อมูลทั่วไป

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงควง เป็นหน่วยบริการสาธารณสุข ที่จัดบริการสุขภาพแบบผสมผสานในระดับปฐมภูมิ ทั้งการให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ ดูแลรับผิดชอบ จำนวน 12 หมู่บ้าน ในเขตตำบลหนองแวงควง เปิดดำเนินการ เมื่อ 25 สิงหาคม 2524 ก่อตั้งขึ้นครั้งแรก มีอาคารสำนักงานผดุงครรภ์ จำนวน 1 หลัง ตามแบบเลขที่ 3974(ต) และบ้านพัก ระดับ 1-2 จำนวน 2 หลัง ตามแบบเลขที่ 3804(ส) บนที่ดิน จำนวน 4 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา(นส 3 ก เลขที่ 1044 เล่ม 12 ก หน้า 44 เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา และ นส 3 ก เลขที่ 1043 เล่ม 11 ก หน้า 43 เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา) ซึ่งเป็นที่ดินบริจาคของนายหวัน อินทมนต์ และ นายจวง โสติพันธ์ ปัจจุบันขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ
ในปี พ.ศ.2538 ได้รับงบประมาณก่อสร้าง บ้านพัก ระดับ 3-4 จำนวน 1 หลัง จากนั้นในปี พ.ศ.2546 ได้รับงบประมาณก่อสร้างทดแทน เป็นอาคารสถานีอนามัยขนาดทั่วไป (150 ตร.ม.) และต่อเติมชั้นล่างของอาคาร ในปี 2548
มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่บ้าน 962 หลังคาเรือน ประชากร 5,034 คน มีเจ้าหน้าที่ประจำสถานีอนามัย 4 คน ( อัตราส่วน จนท. : หลังคาเรือน : ประชากร = 1 : 193 : 1,007 )
ที่ตั้ง
บ้านโนนน้ำเงิน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
ระยะทาง จากสถานีอนามัย ถึง โรงพยาบาลศรีสมเด็จ(รพช.) 8 กิโลเมตร
ระยะทาง จากสถานีอนามัย ถึง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด(รพท.) 17 กิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออกติดกับ ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตกติดกับ ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
การคมนาคม 
ถนนสายหลัก
ทางหลวงหมายเลข 2045 (ถนนสายร้อยเอ็ด – วาปีปทุม)
ทางหลวงหมายเลข 2387(เชื่อมต่อระหว่าง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ที่แยกพิมพิสารน้อย บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 2045 ที่แยกบ้านหนองห้าง)
ถนนระหว่างหมู่บ้าน เป็นถนนลูกรัง และถนนคอนกรีต
ทรัพยากรธรรมชาติ 
แหล่งน้ำธรรมชาติ มีลำห้วย 2 สาย
ห้วยเงิน จากทิศใต้ของบ้านหนองสี่มุม – บ้านหนองแวงน้อย ยาว 3 กิโลเมตรกว้าง 13 เมตร ลึก 2 เมตร
ห้วยเล้าข้าว ไหลผ่านทางทิศใต้บ้านหนองคูโคกใต้ – บ้านโคกไพรี ยาว 4 กิโลเมตร กว้าง 7 เมตร ลึก 2.5 เมตร
ทรัพยากรป่าไม้ มีป่าอยู่ 4 แห่ง
ป่าดอนปู่ตา หมู่ที่ 5 จำนวน 1 ไร่
ป่าดอนปู่ตา หมู่ที่ 8 จำนวน 11 ไร่
ป่าดอนป่าช้า หมู่ที่ 8 จำนวน 16 ไร่
ป่าดอนป่าช้า หมู่ที่ 1 จำนวน 125 ไร่(มีวัดป่านกยูงทองซึ่งเป็นสำนักสงฆ์เข้าไปปลูกสร้าง)
ลักษณะภูมิอากาศ 
ฤดูร้อน อากาศร้อนและแห้งแล้ง ฤดูฝนมีฝนตกชุกปานกลาง ฤดูหนาวอากาศหนาวจัด และลมแรง
สภาพเศรษฐกิจ /อาชีพ 
ประชาชนตำบลหนองแวงควงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนาข้าว และปลูกยาสูบเตอร์กิสหลังฤดูเก็บเกี่ยว นอกจากนี้มีการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ สุกร และไก่พื้นเมือง
นอกจากประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้ว ประชากรประมาณ 1 % เดินทางไปประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานคร และตามเมืองใหญ่ๆ
หน่วยธุรกิจ
ปั๊มน้ำมันขนาด 2 หัวเติม จำนวน 1 แห่ง
โรงสีข้าวขนาดเล็ก จำนวน 9 แห่ง
หจก.ขายวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 แห่ง
หจก.รับเหมาก่อสร้าง จำนวน 8 แห่ง
สถาบัน/หน่วยงานราชการในตำบล 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 1 แห่ง
วัด จำนวน 7 แห่ง
สถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง
สถานีตำรวจภูธรตำบล จำนวน 1 แห่ง
องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 แห่ง
สภาพทางสังคม 
สภาพทางสังคมโดยทั่วไปเป็นชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะอาชีพทำนา และปลูกยาสูบเตอร์กีสหลังฤดูเก็บเกี่ยว เมื่อหมดฤดูทำนา คนหนุ่มสาวหรือวัยแรงงานในบางครอบครัวจะเดินทางไปทำงานในกรุงเทพฯ หรือตามเมืองใหญ่ๆ จึงเหลือแต่คนวัยผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุดูแลเฝ้าบ้าน การได้มาของรายได้เพื่อไว้ใช้จ่ายในครอบครัวมาจากการขายแรงงาน ขายข้าว และยาสูบเตอร์กีส ซึ่งต้องแบ่งส่วนหนึ่งไว้ เพื่อชำระหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธกส.) หรือแหล่งทุนอื่นที่มีให้กู้ยืมภายในหมู่บ้าน เช่นกองทุนหมู่บ้าน กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นต้น การใช้ชีวิตของประชาชนเป็นแบบเรียบง่ายตามอัตภาพ พออยู่พอกิน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในหมู่บ้านมีการรวมกลุ่มเกิดเป็นองค์กรขึ้น เช่นกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มผลิตต่างๆ เมื่อมีงานหรือเทศกาลต่างๆ กลุ่มเหล่านี้จะเป็นแกนนำที่สำคัญ
วัฒนธรรม/ประเพณี 
ประชาชนตำบลหนองแวงควงเป็นพทธศาสนิกชน มีวัฒนธรรมประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านานหลายชั่วอายุคนแล้ว ปัจจุบันนี้ก็ยังมีการปฏิบัติอยู่ เช่น ประเพณีที่เกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา คือวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา จะมีการทำบุญตักบาตรในตอนเช้า มีการฟังเทศน์ ฟังศีลอุโบสถ และเวียนเทียน ส่วนในวันเข้าพรรษาจะมีพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องปัจจัยไทยธรรมต่างๆ แด่พระภิกษุสงฆ์ และในวันออกพรรษา ก็จะมีพิธีการทำบุญหลายอย่าง ประเพณีการทำบุญตักบาตรเทโว การฟังเทศน์ การถวายกัณฑ์เทศน์ ประชาชนจะไปร่วมกันทำพิธีเหล่านี้ที่วัด เพราะถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของหมู่บ้าน มีพิธีการทำบุญตักบาตร การจำศีลอุโบสถในวันพระ นอกจากนี้ก็ยังมีประเพณีที่เกี่ยวกับเทศกาลวันสำคัญทั่วไป และตามฮีต 12 ครอง 14 ของชาวอีสาน เช่น การทำบุญถวายข้าวจี่ในเดือน 3 บุญผะเวส ในเดือน 4 การทำบุญวันสงกรานต์ ในเดือน 5 บุญบั้งไฟ ในเดือน 6 การทำบุญวันสารท ในเดือน 10 การทำบุญถวายผ้ากฐินหลังจากออกพรรษา ประเพณีลอยกระทง ในเดือน 12 ประเพณีที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวัน ได้แก่ ปะเพณีบาศรีสู่ขวัญ ประเพณีแรกนาขวัญและสู่ขวัญข้าว ประเพณีที่เกี่ยวกับวันสำคัญ ได้แก่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งทั้ง 2 เทศกาลนี้ คนหนุ่มสาววัยแรงงานที่ไปทำงานต่างถิ่นจะเดินทางกลับมาบ้านเกิด โดยมีการจัดผ้าป่ามาทอดถวายที่วัดบ้าง โรงเรียนบ้าง
ขนบธรรมเนียมประเพณีเหล่านี้ ประชาชนจะถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของหมู่บ้าน จึงได้ร่วมมือกันส่งเสริมอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีตลอดมา ดังนั้นในการประกอบพิธีของงานบุญงานประเพณีต่างๆ จึงมีประชาชน ไปร่วมพิธีกันมากมายอยู่เสมอ

แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only