สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ

บุคลากร ประจำ สสอ.ศรีสมเด็จ


นายชำนาญ จำรองเพ็ง 
สาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ


นายมานะ ศิริเลี้ยง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ 


นายเอนก นาโพนงาม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นายบรรเจิด  ปราสาร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางไพลิน  มั่งคั่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางทองงาม  สุดสน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


นางวงค์เดือน  ศรีสมเด็จมงคล
พนักงานบริการ (พกส.)
อำนาจหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ตามกฏกรทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๔๖๐

(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ
(๒) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ
(๓) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข
ในเขตพื้นที่อําเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ
มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ
ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง

(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ
ในเขตพื้นที่อําเภอ
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
โพสต์ความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only