เกี่ยวกับ

          
ที่ตั้ง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 
โทรศัพท์ : .043-508109
เว็บไซต์ : http://sisomdet.moph.go.th


 
ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

(2) ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ

(3) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

(4) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง

(5) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข

1. M (Mastery) เป็นนายตนเอง : หมั่นฝึกตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบบนพื้นฐานของการมีสำนึกรับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม

2. O (Originality) เร่งสร้างสิ่งใหม่ : สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

3. P (People Centered) ใส่ใจประชาชน : ยึดประโยชน์เป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลัก "เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้"

4. H (Humility) ถ่อมตน อ่อนน้อม : มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม


ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ


นายชำนาญ จำรองเพ็ง 
สาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ


วิสัยทัศน์
          คนศรีสมเด็จสุขภาพดี ด้วยวิถีพอเพียง ด้วยพลังสามัคคีของเครือข่าย
พันธกิจ
          1. สร้างเสริมสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน เป็นสังคมสุขภาพดี ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง
          2. ยกระดับคุณภาพบริการสุขภาพ ให้ตอบสนองความต้องการ  เข้าใจ เข้าถึง อย่างเสมอภาค สู่ประชาชนทุกคน
          3.พัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่มาตรฐานของระบบราชการไทย 

โครงสร้างหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด จำนวน 7 แห่ง และมีการบริหารงานตามโครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วรภูมิภาคสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือ ที่ สอ 0201.032/ ว 1707 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 (คลิกตูรายละเอียด) 

การจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ  แบ่งเครือข่ายบริการสุขภาพออกเป็น  8  หน่วย ดังนี้


ประชากร และการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
          จำนวนประชากรทั้งสิ้น  38,120 คน  แบ่งตามสิทธิการบริการสุขภาพ  เป็นดังนี้
          สิทธิบัตรทอง  25,046  คน
          สิทธิข้าราชการ 4,264  คน
          สิทธิประกันสังคม 6,211  คน
          ประชาชนชาวอำเภอศรีสมเด็จ  มีหลักประกันด้านสุขภาพ  ร้อยละ  99.96   
สถานบริการด้านสุขภาพ
          โรงพยาบาล  30 เตียง    1   แห่ง
          สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ   1   แห่ง
          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 7 แห่ง
          ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 82 แห่ง
          สถานพยาบาลและผดุงครรภ์ 6 แห่ง
          ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 2 แห่ง

บุคลากรทางการแพทย์
           โรงพยาบาลศรีสมเด็จ  มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่  ณ ปัจจุบัน  จำนวน  106  คน
           แบ่งเป็น   
          ข้าราชการ  62  คน  
          ลูกจ้างประจำ  8  คน  
          ลูกจ้างชั่วคราว  36  คน
          บุคลากรที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ  จำนวน…35…คน    ประกอบด้วย  ข้าราชการ 34  คน  ลูกจ้าง…1… คน   
          รวมทั้ง เครือข่ายบริการสุขภาพ มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 152 คน
สัดส่วนบุคลากรต่อประชากร
  แพทย์  4  คน    คิดเป็น  1 : ประชากร 9,530 คน
  ทันตแพทย์  2  คน คิดเป็น  1 : ประชากร 19,060 คน
  เภสัชกร 3  คน คิดเป็น  1 : ประชากร 12,706 คน
  พยาบาล 51 คน คิดเป็น  1 : ประชากร 750  คน
  นักเทคนิคการแพทย์ 1 คน คิดเป็น  1 : ประชากร 38,120 คน 
  นักรังสีการแพทย์ 1 คน        คิดเป็น  1 : ประชากร 38,120 คน
สภาวะสุขภาพ
          ภาวะสุขภาพของประชาชนชาวอำเภอศรีสมเด็จ  ในรอบปีที่ผ่านมา  พบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่มาโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวาน รองลงมาคือโรคความดันโลหิตสูง คออักเสบ อาหารไม่ย่อย และอุจราระร่วง ตามลำดับ
          นอกจากนั้นยังพบว่า ในรอบปีที่ผ่านมา  ประชาชนนอนรักษาที่โรงพยาบาลศรีสมเด็จ ด้วยโรคอุจจาระร่วง เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และอาหารไม่ย่อย ตามลำดับ
          ส่วนสาเหตุการเสียชีวิต  พบว่า  ประชาชนชาวอำเภอศรีสมเด็จ  เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับ และ
มะเร็งท่อน้ำดี  รองลงมาคือ ภาวะหัวใจล้มเหลวและหัวใจขาดเลือด
ยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการอำเภอศรีสมเด็จ
          การส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกัน ควบคุมโรคในกลุ่มเด็ก สตรี   (๑๔ ตัวชี้วัด)
          การส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกัน ควบคุมโรคในกลุ่มเด็กปฐมวัย (๗ ตัวชี้วัด)
          การส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกัน ควบคุมโรคในกลุ่มเด็กวัยรุ่น  วัยเรียน (5 ตัวชี้วัด)
          การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ในกลุ่มวัยทำงาน ( 9 ตัวชี้วัด)
          การส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกัน ควบคุมโรค ในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ (4 ตัวชี้วัด)
          สิ่งแวดล้อมและระบบที่เอื้อต่อการดำเนินงานด้านสุขภาพ (๕ ตัวชี้วัด)
          ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) (1 ตัวชี้วัด)
          การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (10 ตัวชี้วัด)
          การจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉิน (๓ ตัวชี้วัด)
          การมีส่วนร่วมของภาคประชาน ( 2 ตัวชี้วัด)
          ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังระดับเขตและจังหวัด (8 ตัวชี้วัด)
          โครงการระราชดำริ/เฉลิมพระเกียรติ (1 ตัวชี้วัด)  
          การสาธารณสุขชายแดน (Border Health) (1 ตัวชี้วัด)
          ไข้เลือดออก (๑ ตัวชี้วัด) 
          วัณโรค (๑ ตัวชี้วัด) 
          สุขภาพดี  เป็นสุดยอดความปรารถนาของมนุษย์ทุกคน  แต่เป็นภาระกิจที่ยากและท้าทายสำหรับคนสาธารณสุข  เครือข่ายบริการสุขภาพศรีสมเด็จมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริการสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวศรีสมเด็จต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ   ด้วยการก้าวต่อไปข้างหน้าพร้อม….พร้อมกัน   ด้วยปณิธานและความมุ่งมั่น   “พัฒนาคน  พัฒนางาน เพื่อบริการที่ประทับใจ”  โดยมีเส้นชัยอยู่ที่การมีสุขภาพดีของประชาชน

เจดีย์หินทราย วัดป่ากุง

แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only