โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

บุคลากร
นายพิทักษ์  โทนหงสา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก


นางภาราดา  สีลาโส
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นายวิชัย  พลเมือง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางจิตติมา  พลเมือง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


ข้อมูลทั่วไป

สถานีอนามัยบ้านบากโดนน้อย(รพ.สต.บ้านบาก) ก่อตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2540 ตั้งอยู่ที่บ้านโดนน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ดินราชพัสดุ เลขที่ รอ.577 มีพื้นที่ 2 ไร่ – งาน 78 ตารางวา ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอศรีสมเด็จ 3 กิโลเมตร
รพ.สต.บ้านบาก ตั้งอยู่ห่างศูนย์สุขภาพชุมชนหลัก โรงพยาบาลศรีสมเด็จ 4 กิโลเมตร มีเจ้าหน้าที่ประจำ รพ.สต. 4 คน ให้บริการประชาชนทั่วไปด้าน รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค และฟื้นฟูสุขภาพ รับผิดชอบตำบลบ้านบาก 8 หมู่บ้าน570 หลังคาเรือน มีประชากรในพื้นที่ ทั้งหมด 2,832 คน แยกเป็น ชาย 1,416 คน และ หญิง 1,416 คน
ทิศเหนือ ติดกับตำบลศรีสมเด็จ และตำบลสวนจิก
ทิศใต้ ติดกับตำบลหนองแวงควง
ทิศตะวันออกติดกับตำบลโพธิ์ทอง และตำบลเมืองเปลือย
ทิศตะวันตกติดกับตำบลศรีสมเด็จ

แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only