วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ ให้บริการตรวจสุขภาพนักศึกษา กศน.อำเภอศรีสมเด็จ


นางสมพิศ ตลับนาค ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)อำเภอศรีสมเด็จ กล่าว่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่มุ่งจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองอุดมการณ์การจัดการศึกษาตลอดชีวิต และการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตามปรัชญา “คิดเป็น” เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสังคม มีการบูรณาการอย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรม ศีลธรรม และวัฒนธรรม มุ่งสร้างพื้นฐานการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และพัฒนาการความสามารถเพื่อการทำงานที่มีคุณภาพ เป็นหลักสูตรที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของบุคคลที่อยู่นอกระบบโรงเรียน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนากลุ่มเป้าหมายด้านจิตใจให้มีคุณธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาการเรียนรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน สามารถจัดการกับองค์ความรู้ ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี2

กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น ตรวจสุขภาพนักศึกษาด้านสุขภาพกาย ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ดัชนีมวลกาย ตรวจวัดความดันโลหิต ระดับน้ำตาล การเต้นของหัวใจ ตรวจสุขภาพจิต ความมั่นคงทางอารมณ์ ร่าเริงแจ่มใส โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ

แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only