วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

โรงพยาบาลศรีสมเด็จ : หน่วยงานสนับสนุนงานมิตรภาพบำบัด ดีเด่นระดับชาติ

โรงพยาบาลศรีสมเด็จ ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและมูลนิธิมิตรภาพบำบัดฯ ให้เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานมิตรภาพบำบัด ดีเด่นระดับชาติ ซึ่งเป็นแบบอย่างการสร้างเครือข่ายจิตอาสามิตรภาพบำบัดดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อสืบสานปณิธานที่มุ่งขยายจิตอาสา มิตรภาพบำบัด สร้างหลักประกันสุขภาพให้ยั่งยืนของ นพ. สงวน นิตยารัมภ์พงศ์และขยายแนวคิดและ การดำเนินงานจิตอาสามิตรภาพบำบัด คนไทย ไม่ทอดทิ้งกันให้เป็นเครือข่ายและขยายเข้าสู่ระบบสุขภาพชุมชนผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. และเทศบาล ขยายเครือข่ายจิตอาสา มิตรภาพบำบัด และเครือข่าย ประชาสังคม ให้ครอบคลุมทุกจังหวัด ตลอดจนขยายบทบาทการสนับสนุนงานจิตอาสา ของมูลนิธิมิตรภาพบำบัด (นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์) ควบคู่กัน รวมถึงการมอบรางวัลมูลนิธิมิตรภาพบำบัด (นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์) ให้องค์กรและอาสาสมัคร ที่มีจิตอาสาและมีลงานมิตรภาพบำบัดดีเด่นประจำปี ๒๕๕๕
เรื่องนี้นายแพทย์ สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ทุ่มเทตั้งแต่เมื่อสมัยที่เป็นเลขาธิการสปสช.ซึ่งมีแนวทางสำคัญอย่างหนึ่งที่ท่านได้ฝากให้คนข้างหลังดำเนินการต่อก่อนจะเสียชีวิต ทั้งนี้ สปสช. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อนในหน่วยบริการนำร่องตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ และในปี ๒๕๕๒ ได้ขยายการดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลทุกระดับในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดกลุ่มช่วยเหลือดูแลกันเองในกลุ่มผู้ป่วยโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ปัจจุบันได้มีหน่วยบริการทุกระดับร่วมดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด ภายใต้ความร่วมมือของ สปสช.และเครือข่ายชมรมผู้บริหารการพยาบาล
สำหรับรางวัลมูลนิธิมิตรภาพบำบัดทั้ง ๗ รางวัลแบ่งเป็น
ประเภทที่ ๑ ผู้ป่วย/ทีมอาสาสมัครมิตรภาพบำบัดดีเด่น
๑. นายสมพร ถมหนวด จ.ร้อยเอ็ด ผู้ป่วยทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครมูลนิธิเมาไม่ขับให้คำปรึกษาและแนะนำทักษะการดำรงชีวิตของคนพิการ และรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
๒. นายคำอ้าย สุนันต๊ะ จ.เชียงราย เป็นอาสาสมัครชมรมผู้พิการในท้องถิ่น
ประเภทที่ ๒ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการงานมิตรภาพบำบัดดีเด่น
๑. นางกันยารัตน์ มาเกตุ พยาบาล รพ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ผู้ผลักดันมิตรภาพบำบัดในรพ.และชุมชน
๒. พญ.รุจิรา มังคละศิริ จ.นครราชสีมา ผู้เปลี่ยนโรคมะเร็งเป็นพลังในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งด้วยกัน
ประเภทที่ ๓ หน่วยงาน/องค์กรสนับสนุนงานมิตรภาพบำบัด
๑. วัดโพธิ์ชัยศรี จ.บึงกาฬ พัฒนาวัดเป็นสถานีสาธารณะต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน
๒. รพ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด สร้างเครือข่ายจิตอาสามิตรภาพบำบัดดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ประเภทที่ ๔ สื่อสนับสนุนงานมิตรภาพบำบัดดีเด่น
ได้แก่ เครือข่ายพุทธิกา ที่สร้างความรู้ความเข้าใจพุทธศาสนาและงานจิตอาสาให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของ รพ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กร หน่วยงานสนับสนุนงานมิตรภาพบำบัดดีเด่น ได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายจิตอาสามิตรภาพบำบัดดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จึงขอแนะนำให้รู้จักกับงานมิตรภาพบำบัดที่ได้ดำเนินการมาแล้วดังนี้
ศูนย์มิตรภาพบำบัด
เป็นศูนย์รวมมิตรจิต มิตรใจ จากเพื่อนผู้ให้และผู้รับ อันได้แก่ กลุ่มเพื่อนผู้ป่วย ครอบครัว ญาติ/ผู้ดูแล อาสาสมัคร แพทย์ พยาบาล และทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อร่วมกันดูแลเยียวยา ช่วยเหลือกันและกัน ด้วยหลักการดูแลอย่างเป็นองค์รวม และความเอื้ออาทร

ลักษณะของงานมิตรภาพบำบัด
กิจกรรมในงานมิตรภาพบำบัดทุกอย่าง เป็นผลดีต่อบุคลากร ในหน่วยงาน และสุขภาพของประชาชน เนื่องจากเอื้อต่อการดำเนินงานของทุกองค์กร เน้นความสามัคคี สมานฉันท์ ในองค์กร ทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ จรรโลงเพื่อเป้าหมายคือ การบรรเทาทุกข์แก่เพื่อนมนุษย์ และสุขภาพของประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของคนในองค์กรเน้นพฤติกรรมบริการ ส่งเสริมให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย จิตใจโอบอ้อมอารี และ มีความเสียสละ
ผลการดำเนินงานมิตรภาพบำบัด อำเภอศรีสมเด็จ
งานมิตรภาพบำบัด อำเภอศรีสมเด็จ เริ่มดำเนินการมา ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ โดยการ บูรณาการ กับงานคุณธรรม จริยธรรมของโรงพยาบาล และได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปแบบและมีศูนย์กลางการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ ตามแนวนโยบายของมูลนิธินายแพทย์สงวน นิตยารัมพงศ์ ,สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลด้านการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ จนสามารถขยายเครือข่ายจิตอาสาได้หลายแขนง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตัวอย่างเช่น ๑. จิตอาสา มิตรภาพบำบัด ผู้ป่วยเบาหวาน ๒. จิตอาสา มิตรภาพบำบัด ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ๓. จิตอาสา มิตรภาพบำบัด ผู้ป่วยหอบหืด ๔. จิตอาสา มิตรภาพบำบัด ดูแลผู้พิการ ๕. จิตอาสา มิตรภาพบำบัด รายการวิทยุสุขภาพ ๖. จิตอาสา มิตรภาพบำบัด” คลินิกโรคเอดส์” ๗. จิตอาสา มิตรภาพบำบัด ”โรคอ้วน” ๘. จิตอาสา มิตรภาพบำบัด คลินิกสุขภาพจิตและจิตเวช ๙. จิตอาสา มิตรภาพบำบัด ต้านยาเสพติด ๑๐. กลุ่มมิตรภาพบำบัดเครือข่ายจิตอาสา ดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองและระยะสุดท้าย ๑๑. กลุ่มมิตรภาพบำบัด เครือข่าย”สมาธิบำบัด” ๑๒. กลุ่มมิตรภาพบำบัด กองทุน “ข้าวต้มมิตรภาพ เพื่อผู้ป่วยเบาหวาน ๑๓. กลุ่มจิตอาสา กลุ่มลูกจ้างและข้าราชการในเครือข่ายบริการสุขภาพฯ โดยบูรณาการงานสมาธิบำบัดเข้ากับ ทุกองค์กรในเครือข่ายบริการสุขภาพ ประชาชนในพื้นที่และเครือข่ายจิตอาสาทุกเครือข่าย จากการประเมินผลการดำเนินงาน พบว่ามีการดำเนินงานที่ดีทุกเครือข่าย เกิดมิตรภาพระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ และลดข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการ ที่เป็นความเสี่ยงขององค์กร
ผลงานเด่นด้านมิตรภาพบำบัด
ผลงานด้านมิตรภาพบำบัดที่นับว่าดีเด่น ขอยกตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มมิตรภาพบำบัด กองทุน “ข้าวต้มมิตรภาพ เพื่อผู้ป่วยเบาหวาน และกลุ่มมิตรภาพบำบัด เครือข่าย”สมาธิบำบัด” ผลการดำเนินงานดีเด่น ด้านกองทุนข้าวต้มมิตรภาพผู้ป่วยเบาหวาน ได้แก่ การสร้างส่วนร่วมในการบริจาคข้าวสารและเงินสมทบเพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อจัดเป็นอาหารเช้าสำหรับผู้รับบริการใน คลินิกเบาหวานโดยไม่ได้ใช้งบประมาณทางราชการ ทำให้ผู้ป่วยที่งดอาหารมาได้รับประทานข้าวต้มหลังเจาะเลือด ลดความเครียดในเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ เสริมกิจกรรมต่างๆในคลินิกได้เพิ่มขึ้น พึงพอใจและมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง เกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของร่วมกับกองทุนและเกิดความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
ในส่วน กลุ่มมิตรภาพบำบัด เครือข่าย”สมาธิบำบัด” นั้นได้มีการทำการวิจัยสู่งานประจำ เรื่อง “ผลการให้ความรู้และสมาธิบำบัดต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้ โรงพยาบาลศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี ๒๕๕๔” โดยได้นำท่าทาง ฝึกการหายใจเข้าออกที่ถูกวิธีและฝึกการมีสติ ของอาจารย์สมพร กันทรดุษฎี,เตรียมชัยศรี มาใช้เพื่อทำการศึกษา ผลการศึกษานี้สรุปได้ว่า การให้ความรู้และฝึกสมาธิบำบัดสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดและความดันของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ ๒ ร่วมกับการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันได้จริง จะเห็นได้ว่า หากมีการนำกิจกรรมการทำสมาธิบำบัดมาใช้ในการรักษาแบบผสมผสานกับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน หรือนำมาสอนญาติหรือผู้ดูแล จะทำให้ผู้ป่วยได้รับความสุขสบายเกิดความผ่อนคลาย และอวัยวะต่าง ได้ปรับลดเข้าสู่ภาวะสมดุล ส่งผลให้ผู้ป่วยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์เพื่อสามารถควบคุมเบาหวานได้ และยังสามารถปฏิบัติควบคู่ไปกับการดำเนินงานมิตรภาพบำบัดทุกกลุ่มได้อย่างเหมาะสม ช่วยสนับสนุนการดูแลแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของงานมิตรภาพบำบัดอำเภอศรีสมเด็จ
1.ประชาชนมีพื้นฐานที่ดีด้านการบริจาคทาน และความเสียสละ เนื่องจากเป็น เมืองพระ และได้พึ่งพาบารมีของหลวงปู่ศรี มหาวีโร
2.ผู้บริหารให้การสนับสนุน ส่งเสริม
3.คณะทำงานและเครือข่าย มีพลังใจและความมุ่งมั่น ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละและเอื้ออาทร

คุณนงลักษณ์ บุญช่วย หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล รพ.ศรีสมเด็จ ประธานศูนย์มิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลศรีสมเด็จ รับโล่รางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่น ประเภท หน่วยงาน/องค์กรสนับสนุนงานมิตรภาพบำบัด โดย นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช. เป็นผู้มอบ

คุณนงลักษณ์ บุญช่วย หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล รพ.ศรีสมเด็จ ประธานศูนย์มิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลศรีสมเด็จ (ผู้ถือโล่) เพื่อน พี่ น้องร่วมแสดงความยินดี

แสดงความยินดี กับ สมพร ถมหนวด (ผู้ถือโล่) ผู้ป่วย/ทีมอาสาสมัครมิตรภาพบำบัดดีเด่น จ.ร้อยเอ็ด ผู้ป่วยทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครมูลนิธิเมาไม่ขับให้คำปรึกษาและแนะนำทักษะการดำรงชีวิตของคนพิการ และรณรงค์ลดอุบัติเหตุ

คุณดวงเดือน ไทยกล้า(ผู้ถือโล่) หัวหน้าศูนย์มิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลศรีสมเด็จ

ท่าน นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ร่วมแสดงความยินดี

ถ่ายภาพร่วมกับ ศุ บุญเลี้ยง ดารานักร้อง นักประพันธ์ ซึ่งมาบรรยายพิเศษในงาน

ด้านหลังเป็นภาพของ นายแพทย์สงวน นิตยารัมพงศ์

ถ่ายภาพร่วมกับ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ซึ่งเป็นผู้บรรยายพิเศษเรื่อง “จากหลักประกันสุขภาพ สู่คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน” ซึ่งได้เน้นย้ำว่ามนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรี ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ซึ่งการปฏิรูปดังกล่าวทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลักใหญ่ๆ 3 เรื่องด้วยกัน คือ 1.ระบบการเงิน 2.หัวใจของความเป็นมนุษย์ มีการริเริ่มมิตรภาพบำบัด และ 3.คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน

แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only