วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562

พชอ.ศรีสมเด็จ ขับเคลื่อนวาระคนศรีสมเด็จปลอดพยาธิใบไม้ตับ


วันที่ 25 เมษายน 2562 นายพจน์  เอกอนันต์ถาวร นายอำเภอศรีสมเด็จ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) โดยมีวาระการขับเคลื่อนให้อำเภอศรีสมเด็จเป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมคือ นายสุทธินันท์  บุญมี  ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 7, นายศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์ กรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 7, รศ.ดร.วัชรินทร์  ลอยลม และคณะจากสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

1. จัดกิจกรรมอาหารปลอดภัย ปลาปลอดพยาธิ (การเลี้ยงปลาปลอดพยาธิในบิ่ /การบริโภคลามีเกร็ด /ปลาส้ม /ปลาร้า)

2. ตรวจคัดกรองในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป ให้การรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พร้อมรักษาพยาธิในสุนัข แมว ในชุมชน

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดระบบสุขาภิบาล บริหารจัดการสิ่งปฏิกูล เพื่อตัดวงจรพยาธิ

4. จัดการเรียน การสอน การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในเด็ก และเยาวชน

5. การคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนอายุ 40ปีขึ้นไป ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ พบสงสัยป่วยเป็นมะเร็งท่อน้ำดี ส่งต่อรับการตรวจด้วย CT/MRI ที่โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป

6. รักษามะเร็งท่อน้ำดีด้วยการผ่าตัด เสริมด้วยเคมีบำบัด

7. ส่งต่อผู้ป่วยกลับชุมชน มีหมอครอบครัวดูแล

8. ติ่ดตามผู้ติดเชื้อพยาธิ ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีแบบ Real Time

9. พัฒนานวตกรรมการตรวจพยาธิใบไม้ตับ ศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย ผลกระทบความคุ้มทุนของโครงการ

10. ส่งเสริมให้พระสงฆ์มีบทบาทในการลดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี


แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only