วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562

อำเภอศรีสมเด็จรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย


( 9 มกราคม 2561) นายพจน์  เอกอนันต์ถาวร นายอำเภอศรีสมเด็จเป็นประธานรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" โดยได้ทำบันทึกข้อตกลง(MOU) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อแสดงถึงเจตนารมย์ร่วมกันระหว่างอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำทุกตำบลในพื้นที่อำเภอศรีสมเด็จ เพื่อให้เกิดความร่วมมือการขับเคลื่อน "การแยกขยะก่อนทิ้ง" ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ดังนี้

1. ประชาสัมพันธ์การรับรู้การบริหารการจัดการขยะ ด้วยการแยกประเภทขยะอย่างเป็นระบบให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน/เเครือข่าย/องค์กร ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อดำเนินการคัดแยกขยะให้ถูกต้อง ตามหลัก 3 R ได้แก่ Reduce  Reuse  Recycle  คือลดการใช้ปริมาณขยะ นำสิ่งของที่ใช้แล้วมาประยุกต์ใช้ให้คุ้มค่า และนำกลับมาใช้ใหม่

2. ดำเนินการจัดหาที่ทิ้งขยะ โดยแยกประเภทขยะเพื่อให้บริการแก่ผู้มารับบริการในหน่วยงาน ร้านค้าต่างๆ เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะให้ถูกต้อง

3.ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินกิจกรรม โครงการ การลดปริมาณขยะแก่หน่วยงานราชการและชุมน ตามเหมาะสม


ทั้งนี้ หน่วยงานจะประสานความร่วมมือระหว่างกัน และจะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นระยะและอย่างต่อเนื่อง
แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only