วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน ยุค 4.0


(25 เมษายน 2561) อำเภอศรีสมเด็จ ดำเนินการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน ยุค 4.0 ตามโครงการพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพชีวิต เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561   กลุ่มเป้าหมาย อสม. จาก 8 ตำบล รวม  360 คน ได้มอบนโยบาย และบรรยายการพัฒนา อสม. ยุค 4.0 ต้องมีคุณลักษณะเด่น 3 ประการ คือ
1)สามารถใข้เทคโนโลยี ดิจิทัลได้ 
2)มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
3)มีจิตอาสาและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ

โดยแบ่งฐานการเรียนรู้เป็น 4 ฐาน คือ
1.ฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2.ฐานลด ละเลิกบุหรี่
3.ฐานสมาร์ท อสม.
4.ฐานการช่วยฟื้นคืนชีพ

หลังเสร็จการอบรม อสม.ยุค 4.0 ต้องสามารถใช้งาน Application Smart อสม. ช่วยในการทำงานเพื่อพัฒนาการทำงานสาธารณสุข  และขับเคลื่อนตำบลจัดการคุณภาพชีวิต เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน ที่ยั่งยืนต่อไปแสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only