อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน ยุค 4.0 - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ

728x90 AdSpace

Trending
วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน ยุค 4.0


(25 เมษายน 2561) อำเภอศรีสมเด็จ ดำเนินการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน ยุค 4.0 ตามโครงการพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพชีวิต เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561   กลุ่มเป้าหมาย อสม. จาก 8 ตำบล รวม  360 คน ได้มอบนโยบาย และบรรยายการพัฒนา อสม. ยุค 4.0 ต้องมีคุณลักษณะเด่น 3 ประการ คือ
1)สามารถใข้เทคโนโลยี ดิจิทัลได้ 
2)มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
3)มีจิตอาสาและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ

โดยแบ่งฐานการเรียนรู้เป็น 4 ฐาน คือ
1.ฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2.ฐานลด ละเลิกบุหรี่
3.ฐานสมาร์ท อสม.
4.ฐานการช่วยฟื้นคืนชีพ

หลังเสร็จการอบรม อสม.ยุค 4.0 ต้องสามารถใช้งาน Application Smart อสม. ช่วยในการทำงานเพื่อพัฒนาการทำงานสาธารณสุข  และขับเคลื่อนตำบลจัดการคุณภาพชีวิต เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน ที่ยั่งยืนต่อไปอสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน ยุค 4.0 Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 00:06 Rating: 5 (25 เมษายน 2561) อำเภอศรีสมเด็จ ดำเนินการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน ยุค 4.0 ตามโครงการพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพชีวิต เพื...

ไม่มีความคิดเห็น: