วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

หน่วยงานคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประเภทสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ปี 2561


วันที่ 9 เมษายน 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ได้รับรางวัลชนัะเลิศ หน่วยงานคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประเภทสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2561

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรมจริยธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) อัตลักษณ์ของหน่วยงาน "ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี" โดยมีเป้าประสงค์ คือ

ประชาชนผู้รับบริการ สามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วตามขั้นตอนที่กำหนด ได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ดุจญาติมิตรและบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารระบบสุขภาพด้วยตนเองมากขึ้น และเข้ามามีส่วนรวมในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวมากขึ้น

บุคลากร ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ให้บริการด้วยใจ มีความรักใคร่ สามัคคี ปรองดอง มีน้ำใจไมตรีต่อกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น นำสิ่งที่ได้สู่วิถีการดำเนินชีวิต สู่ครอบครัว

หน่วยงาน มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทุกคนมีส่วนร่วม สร้างคนดี และวัฒนธรรมองค์กรที่ดีแสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only