EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
>> พชอ.ศรีสมเด็จ ศึกษาดูงานสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี

>> พชอ.ศรีสมเด็จ ขับเคลื่อนวาระคนศรีสมเด็จปลอดพยาธิใบไม้ตับ

>> รานงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) และคณะทำงาน  ครั้งที่ 3/2562

>> รานงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) และคณะทำงาน  ครั้งที่ 2/2562

>> รานงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) และคณะทำงาน  ครั้งที่ 1/2562

>>โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดี

>> หนังสือขออนุมัติโครงการ

>>แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลโครงการ

>> แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ


แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only