วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563

อำเภอศรีสมเด็จ Kick Off โครงการ “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน”


วันนี้ (25 ธันวาคม 2563) นพ.ปิติ  ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ในการ Kick Off  โครงการ “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน” อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  


ผู้ร่วมงานประกอบด้วย นางพัชรา ชมภูวิเศษ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  นายบุญเพ็ง ยอดบุญมา ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น  นายเพทย์อัศราวุธ ใจหาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสมเด็จ  นายชำนาญ จำรองเพ็ง สาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอศรีสมเด็จ  โดยมีกำนัน จำนวน 8 ตำบล  เป็นตัวแทนรับมอบป้าย " 3 หมอ " 


โครงการ “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน” เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชน  ในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ล่าสุดได้มีการจัดระดมความคิดบูรณาการงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิตามระบบสุขภาพชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ และต่อยอดโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน” โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นโยบาย “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน” คือ ทุกครอบครัวจะมี 3 คน ดังนี้


หมอคนที่ 1 คือ อสม. ทำหน้าที่เป็นหมอประจำบ้าน โดยวางแผนการทำงานของ อสม. ใหม่ แบ่งเขตการรับผิดชอบ อสม.  1 คน รับผิดชอบประชาชน 8- 15 หลังคาเรือน ให้การดูแลเบื้องต้น ทำหน้าที่หลักเชื่อมประสานกับหมอคน 2 และหมอคนที่ 3


หมอคนที่ 2 คือ หมอสาธารณสุข หมายถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานบริการปฐมภูมิ ทั้ง รพ.สต., PCC, คลินิกชุมชนอบอุ่น ครอบคลุมบุคลากรทุกสาชาวิชาชีพทั้งพยาบาล เภสัชกร นักสาธารณสุขชุมชน และวิชาชีพอื่นๆ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ 1 คน ไม่ว่าจะวิชาชีพใดก็ตามรับผิดชอบประชากร 1,250 คน หรือ 1-3 หมู่บ้าน นอกจากมีหน้าที่ให้บริการด้านการแพทย์และสุขภาพแล้ว ยังต้องเชื่อมต่อประสานงานกับ อสม. และหมอคนที่ 3


หมอคนที่ 3 คือ หมอเวชปฏิบัติครอบครัว หมายถึงบุคลากรในวิชาชีพแพทย์ที่ผ่านการเทรนเวชปฏิบัติครอบครัว (FamMed) โดยกำหนดให้หมอ 1 คน รับผิดชอบประชากร 10,000 คน หรือ 1-3 ตำบล ต้องประสานเชื่อมต่อกับหมอคนที่ 1 และ 2 อย่างใกล้ชิด นอกจากดูแลผู้ป่วยแล้วต้องดูแลและทำให้หมอคนที่ 1 และ  2 มีความรู้และทักษะในการทำงานดีขึ้น


อำเภอศรีสมเด็จ 8 ตำบล 82 หมู่บ้าน มีหมอคนที่ 1 คือ อสม. จำนวน 1,369 คน มีหมอคนที่ 2 คือ หมอสาธารณสุข จำนวน 41 คน และมีหมอคนที่ 3 คือ หมอเวชปฏิบัติครอบครัว จำนวน 3 คน และเพื่อให้หมอประจำตัวทั้ง 3 สามารถบูรณาการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(ตลิก) ดูภาพกิจกรรม)

โพสต์ความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only