วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอศรีสมเด็จ


วันที่ 20 มีนาคม 2563 วลา 09.00 น. นางละอองเพชร พุฒิพัฒน์พาณิชย์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาอำเภอศรีสมเด็จ  เป็นประธานประชุมและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C0VID-19) โดย นายแพทย์อัศราวุธ  ใจหาญ ผู้จำนวยการรงพยาบาลศรีสมเด็จ นายชำนาญ  จำรองเพ็ง สารารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ร่วมกับคณะกรรมการ และคณะทำงานคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ประชุมติดตามสถานการณ์ พร้อมสร้างกวามเข้าใจแนวทางการกัดกรองฝ้าระวังรับมือโควิด-19 เพื่อป้องกันความเสี่ยงและฝ้าระวัง จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และ ได้ดำเนินการตามมาตรการกัดกรองกลุ่มเสี่ยงป่วยตามแนวทางของกระทรวงสารารณลุขอย่างต่อเนื่อง และปรับแนวทางให้ดียิ่งขึ้นในการฝึกซ้อมแผนระบบบัญชาการณ์เหตุการณ์ กรณีโรถติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 และสรุปแผนตอบโต้ภาวะฉุกฉิน 6 ด้าน ได้แก่

1. การคัดกรองและฝ้าระวังผู้ป่วยที่ สถานพยาบาล และชุมชน (Capture)

2. การดูแลรักษาผู้ป่วยและป้องกันการติดเชื้อ (Case management and infection control)

3. การติดตามผู้สัมผัสโรคและควบคุมการระบาดในชุมชน (Contact tracing and containment)

4. การสื่อสารความเสี่ยง (Communication)

5. การใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย (Community intervention and Law enforcement)

6. การประสานงานและจัดการข้อมูล (Coordinating and Joint Information Center)

โดยมีทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมและมีการซักซ้อมความเข้าใจหากเกิดการติดเชื้อถึงขั้นการระบาด รวมทั้งการถมตัวกักกันญาติหรือผู้สัมผัสผู้ปวยทุกกน ในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขศรีสมเด็จ ได้มีการกัดกรองผู้ข้าร่วมประชุมโดยมีการนำเทอร์โมมิเตอร์มาทำการตรวจวัดฉุณหภูมิและมีการนำเจลล้างมือมาให้บริการอีกด้วย

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 20 มีนาคม 2563


แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only