วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ปลูกต้นไม้ให้ดอกผล ปลูกใจให้มากล้นคุณธรรม


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จโดยคณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรม พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา จัดกิจกรรมโครงการ "ปลูกต้นไม้ให้ดอกผล ปลูกใจให้มากล้นคุณธรรม" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โดยโครงการก่อเกิดจากความเห็นร่วมกันของบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ที่มีจิตอาสาในการทำความดี อันจะเกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง หน่วยงาน และชุมชน ซึ่งนำร่องที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ และขยายสู่หน่วยงาน รพ.สต.ต่อไป มีวัตถุประสงค์หลักของโครงการ ๒ ประการ คือ

 ประการที่ ๑ ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทุกขั้นตอน กล่าวคือ ในการปลูกต้นไม้เริ่มจากการจัดหาพันธุ์ไม้ เตรียมดิน การปลูก และการบำรุงรักษา เป็นต้นไม้ประจำตัว

ประการที่ ๒ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุภาพ อ่อนโยน มีจริยธรรมที่ดี คุณธรรมที่งดงาม ด้วยกิจกรรมที่มีความละเอียดอ่อน และมีเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นคือ การเอาใจใส่งานทุกขั้นตอน การสร้างพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโรคร้อน เป็นเป้าหมายร่วมกัน

พิธีเปิดโดย นายพจน์ เอกอนันต์ถาวร นายอำเภอศรีสมเด็จ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ส่วนราชการทุกส่วนของอำเภอศรีสมเด็จ บุคลากรสาธารณสุข จิตอาสา อสม.อำเภอศรีสมเด็จ รวมประมาณ ๑๕๐ คน

ไม้ผลและไม้ยืนต้นที่ปลูก ได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรในสังกัด ประกอบด้วย มะม่วง ขนุน ฝรั่ง มะพร้าว รวมทั้งไม้ยืนต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว และ "การบูร" ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งสิ้นประมาณ ๓๐๐ ต้น ในเนื้อที่บริเวณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ประมาณ ๑ ไร่แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only