ร่วมสร้างคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ

728x90 AdSpace

Trending
วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ร่วมสร้างคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา


ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้มีนโยบายส่งเสริมให้คน-องค์กร-ชุมชน-และหน่วยงานมีคุณธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง มาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ทั้งนี้ ในปีพุทธศักราช 2561 ได้มีเป้าหมายให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ให้คนไทยปฏิบัติตามคุณธรรมหลัก 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ดาวน์โหลด
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)
ร่วมสร้างคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 22:45 Rating: 5 ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้มีนโยบายส่งเสริมให้คน-องค์กร-ชุมชน-และหน่วยงานมีคุณธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา น้อมนำ...
Next
This is the most recent post
บทความที่เก่ากว่า

ไม่มีความคิดเห็น: