วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ครงการงานบุญ งานเศร้า ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ปี 2558


โครงการงานบุญ งานเศร้า ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน ปี 2558
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
……………………………………..

การดื่มสุราหรือเหล้าเป็นปัญหาสำคัญที่แฝงอยู่กับประเพณีและวัฒนธรรมไทยมานาน จนก่อให้เกิดค่านิยมการดื่มเหล้าในโอกาสต่างๆ เช่นงานบุญ งานบวช แม้กระทั่งงานศพ สาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนไทยนิยมดื่มเหล้าในเทศกาลงานบุญต่างๆ จนแทบจะเป็นเรื่องปกติในวิถีชีวิตประจำวันนั่นก็คือ การมีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ชนิดต่างๆ วางจำหน่ายอยู่โดยทั่วไปและหาซื้อได้ง่าย โดยไม่รู้สึกว่าเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สิน สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ก่อปัญหาเช่นนี้คือสืบเนื่องมาจากประเพณี วัฒนธรรมและบริบทของสังคมเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการดื่มเหล้าเป็นเรื่องปกติในชีวิต โดยไม่ได้ฉุกคิดถึงพิษภัยของการดื่มเหล้าที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สร้างปัญหาด้านเศรษฐกิจให้กับครอบครัว นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการเล่นการพนัน และนำพาไปสู่การเกิดปัญหาสังคมอื่นๆตามมา เช่นอุบัติเหตุจราจร การลักขโมย การทะเลาะวิวาท และความยากจนของคนในชนบท
จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก พบว่า คนไทยบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่ากับ 13.59 ลิตรต่อคนต่อปี จัดเป็นอันดับ 5 ของโลกและมีการใช้เงินประมาณ 2 แสนล้านบาท เพื่อซื้อแอลกอฮอล์มาดื่มกิน
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นอำเภอหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุรา จากผลการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี 2557 พบว่าปัญหา ปัญหาเรื่องคนติดสุรา เป็นปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไข ค่านิยมในการดื่มสุรามักดื่มในเทศกาลต่างๆไม่เว้นแม้แต่งานศพ ซึ่งเจ้าภาพมักจะเกรงใจผู้มาร่วมงาน จัดหาสุราให้เพราะเป็นที่เข้าใจว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำกันมานาน และนอกจากนี้ในบางแห่งยังเล่นการพนันในงานศพ ซึ่งนับว่าทำให้ประเพณีงานศพ ซึ่งเป็นโศก งานเศร้า เปลี่ยนไปในทางที่ไม่ถูกต้องตามประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิม และสิ่งที่เกิดผลกระทบตามมาอีกก็ คือ ปัญหาด้านสังคม สุขภาพ อาชญากรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเอง
จากปัญหาดังกล่าว แนวทางการแก้ไขจะต้องเริ่มจากการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักร่วมกันในปัญหา สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาด้วยความเต็มใจ ดำเนินการอย่างค่อยเป็น ค่อยไป โดยเริ่มจากงานประเพณี ที่ไม่ควรมีสุรา และอบายมุขก่อน ได้แก่ งานศพ ซึ่งถือว่าเป็นงานโศกงานเศร้า ไม่ควรมีเหล้า มีแต่น้ำตา ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการ งานศพปลอดสุราและอบายมุข สร้างชุมชนเป็นสุขขึ้น เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการลดพื้นที่การดื่มสุรา และการพนัน และเป็นต้นแบบของการขยายผลไปสู่เทศกาลต่างๆที่จะปลอดสุราและการพนันในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์
1) เพื่อลดการดื่มสุรา และเล่นการพนันในงานศพ
2) เพื่อลดปัญหาครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ ทำให้เกิด ชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตดีขึ้น
3) เพื่อส่งเสริมประเพณีที่ดีงามในชุมชน
4) เพื่อเป็นการทำบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ ผ่องใส เป็นการลด ละ เลิก อบายมุข
5) เพื่อเป็นการดำรงไว้ในสถาบันครอบครัวที่อบอุ่น
6) เพื่อเป็นการไว้ทุกข์ แสดงความโศกเศร้า กับญาติที่เสียชีวิต
7) ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการจัดงานศพ ของเจ้าภาพ

พื้นที่ดำเนินการ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 8 ตำบล 82 หมู่บ้าน
1) ตำบลศรีสมเด็จ จำนวน 13 หมู่บ้าน
2) ตำบลโพธิ์ทอง จำนวน 7 หมู่บ้าน
3) ตำบลหนองแวงควง จำนวน 12 หมู่บ้าน
4) ตำบลเมืองเปลือย จำนวน 8 หมู่บ้าน
5) ตำบลหนองใหญ่ จำนวน 10 หมู่บ้าน
6) ตำบลสวนจิก จำนวน 14 หมู่บ้าน
7) ตำบลโพธิ์สัย จำนวน 10 หมู่บ้าน
8) ตำบลบ้านบาก จำนวน 8 หมู่บ้าน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “งานบุญ งานเศร้า ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2558”
1.เป็นพันธะสัญญาร่วมกันระหว่าง อำเภอศรีสมเด็จ กับ หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน จำนวน 82 หมู่บ้าน
2.ผู้ที่ลงนามใน MOU คือ
1)นายอำเภอศรีสมเด็จ
2)สาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ
3)ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร
– สภ.ศรีสมเด็จ(ตำบลศรีสมเด็จ เมืองเปลือย หนองใหญ่ สวนจิก โพธิ์สัย บ้านบาก)
– สภ.หนองแวงควง (ตำบลหนองแวงควง โพธิ์ทอง)
4)นากยกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
5)ผู้อำนวยการสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่
6)กำนันในพื้นที่
7)ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
8)ประธาน อสม. ประจำหมู่บ้านในพื้นที่

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เป็นพันธะสัญญาร่วมกันระหว่าง อำเภอศรีสมเด็จ กับ ทุกหมู่บ้าน ในเขตอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด มีจุดมุ่งหมายเพื่อการดำเนินการตามโครงการ “งานบุญ งานเศร้า ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2558” ดังนี้
1) สนับสนุน ส่งเสริม การจัดกิจกรรม ให้หมู่บ้าน ชุมชน รณรงค์เรื่อง “งานบุญ งานเศร้า ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน” เพื่อให้ประชาชนเกิดการรับรู้ ความตระหนัก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าภาพหลักในการสนับสนุนนโยบาย และงบประมาณ โดยให้มีโครงการสนับสนุน และใช้มาตรการทางสังคม เรื่องงานบุญ งานเศร้า ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน และบรรจุเข้าแผนพัฒนาตำบล

แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only