วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

มหกรรมสุขภาพ “จากภาคีเครือข่าย สู่สุขภาพดี คนศรีสมเด็จ” 17 กันยายน 2557

อำเภอศรีสมเด็จจัดมหกรรมสุขภาพ “จากภาคีเครือข่าย สู่สุขภาพดี คนศรีสมเด็จ” และพิธีลงนามบันทึก MOU ณ สนามที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ

(17 กันยายน 2557) นายพลากร บุญประคอง รองผู้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดงาน โดยมีนายสมชาย จิรวรรณาภรณ์ นายอำเภอศรีสมเด็จ นายแพทย์อรรณพ รัตนวรรณชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสมเด็จ นายชำนาญ จำรองเพ็ง สาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ อสม. เครือข่ายสุขภาพ และประชาชน ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานโดยนายอำเภอศรีสมเด็จ22
ตามที่อำเภอศรีสมเด็จได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอ (District Health System : DHS) ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ปี 2557 และการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า อำเภอศรีสมเด็จมีปัญหาสุขภาพที่สำคัญ ได้แก่โรคไม่ติดต่อ อาทิ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง เพิ่มสูงขึ้น สาเหตุการตายพบว่าประชาชนเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับ/มะเร็งท่อน้ำดี สูงเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งโรคเหล่านี้เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง
เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตตามหลัก 4 อ 3 ส ด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ ไม่บริโภคปลาน้ำจืดมีเกล็ดดิบๆ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีการควบคุมอารมณ์ด้วยการจัดการความเครียดที่เหมาะสม สร้างเสริมความอบอุ่นในครอบครัว และดูแลสภาพแวดล้อมในครัวเรือนให้สะอาด สวยงาม ปลอดลูกน้ำยุงลายและพาหะนำโรค รวมถึงต้องงดดื่มสุรา และงดสูบบุหรี่ให้ได้ ปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการสร้างกระแสให้ประชาชนหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเอง ลดโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหา ตามหลักที่ว่า “สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องสร้างเอง” ในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมการดำเนินงาน นำเสนอนวตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การสาธิตการออกกำลังกายรูปแบบต่างๆ การมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ บุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ การมอบรางวัล ตำบลจัดการสุขภาพดีเด่น และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในอำเภอศรีสมเด็จ ร่วมลงนามในบันทึก MOU เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาพตามวิสัยทัศน์ “คนศรีสมเด็จสุขภาพดี ด้วยพลังสามัคคีของเครือข่าย” โดยผู้ร่วมลงนาม ได้แก่33
1. นายพลากร บุญประคอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
2. นางอาภารดี โคเวียง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
3. นายสมชาย จิวรรณาภรณ์ นายอำเภอศรีสมเด็จ
4. นายแพทย์อรรณพ รัตนวรรณชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสมเด็จ
5. นายชำนาญ จำรองเพ็ง สาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ
6. พ.อ. อภิชาติ สุวาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
7. พ.ต.อ. วันชัย วินทะสมบัติ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีสมเด็จ
8. พ.ต.ท. ธนันท์ชัย โสภาวะนัสนิติกุล หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรหนองแวงควง
9. นายจรัญ บังจันทร์ ท้องถิ่นอำเภอศรีสมเด็จ
10. นายมนัส เลี่ยมพัตรา เกษตรอำเภอศรีสมเด็จ
11. นายชำนาญ สมบูรณ์ พัฒนาการอำเภอศรีสมเด็จ
12. นายธรรมศักดิ์ ธรรมเนียม ปศุสัตว์อำเภอศรีสมเด็จ
13. นางสมพิศ ตลับนาค ผอ.กศน.อำเภอศรีสมเด็จ
14. นายบุญเลิศ พูลภักดี ผู้จัดการ ธกส. สาขาศรีสมเด็จ
15. นายวีระชัย ประมงมุข ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
16. นายประเสริฐ พรมมงคล ประธานชมรมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17. นายกิตติศักดิ์ พันโภคา ประธานชามรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
18. นายเสถียร สีลาโส นายกสมาคม อสม.ศรีสมเด็จ

การมอบรางวัลตำบลจัดการสุขภาพดีเด่น รางวัลที่ 1 ได้แก่ตำบลหนองแวงควง รางวัลที่ 2 ตำบลสวนจิก รางวัลที่ 3 ตำบลโพธิ์ทอง ส่วนรางวัลตำบลป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกเข้มแข็งแบบยั่งยืน รางวัลที่ 1 ได้แก่ตำบลสวนจิก รางวัลที่ 2 ตำบลหนองแวงควง รางวัลที่ 3 ตำบลโพธิ์สัย สำหรับรางวัลบุคคลต้นแบบชาย คือ นายบุญมา เศษรัตนา อายุ 90 ปี ที่อยู่ 62 หมู่ 6 ตำบลสวนจิก บุคคลต้นแบบหญิง คือ นางสี โบราณมูล อายุ 102 ปี ซึ่งผู้สูงอายุทั้งสองท่านเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมสุขภาพดี มีอายุยืน44
นอกจากนี้ในงานยังมีการแสดง “แอโรบิค ประยุกต์” โดยชมรมสร้างสุขภาพตำบลโพธิ์สัย การแสดง “แอโรบิค 3 กลุ่มวัย” โดยชมรมสร้างสุขภาพตำบลสวนจิก การแสดง “กลองยาว สร้างสุขภาพ” โดยนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่ากุด กิจกรรมการเรียนรู้ และห้องสมุดเคลื่อนที่ โดย กศน.สรีสมเด็จ ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และวิสาหกิจชุมชนอำเภอศรีสมเด็จ
ในงานยังมีพิธีมอบบ้านแก่ผู้พิการ ตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยคนพิการ ภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณจาก 3 หน่วยงาน โดย นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มอบบ้านผู้พิการแก่ นายคำ จันทะเรือง ที่อยู่ 35 หมู่ 4 ตำบลโพธิ์สัย โดยมีตัวแทนมาร่วมมอบ คือ
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนางสาวอภิสรา คำวัฒน์ ผอ.กองสาธารณสุข
2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ดร.พญ.ศิรินารถ ตรงศิริ อาจารย์คณะแพทยศาตร์ มมส.
3. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย โดย ร.ต. สุพจน์ บุญประชุม นายก อบต.โพธิ์สัย

แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only