EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
>> ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ด้านการสื่อสารความเสี่ยงในพื้นที่หมู่บ้านที่ตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

>> ทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ตำบลโพธิ์สัย

>> ภาพกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ตำบลโพธิ์สัย

>> ขออนุมัติยืมเงินเพื่อดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน้ำดี ตำบลโพธิ์ทอง

>> ขออนุมัติยืมเงินเพื่อดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน้ำดี ตำบลโพธิ์สัย

>> ขออนุมัติยืมเงินเพื่อดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน้ำดี ตำบลสวนจิก

>> ขออนุมัติยืมเงินเพื่อดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน้ำดี ตำบลหนองใหญ่


แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only