EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
>> พชอ.ศรีสมเด็จ นำเสนอแผนการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนำดี (OV/CCA)

>> ประชุมจัดทำ และนำเสนอแผนแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

>> แผนปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน้ำดี ตำบลโพธิ์ทอง

>> แผนปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน้ำดี ตำบลสวนจิก

>>แผนปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน้ำดี ตำบลหนองใหญ่

>> แผนปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน้ำดี ตำบลโพธิ์สัย

>> ศึกษาดูงานสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นแสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only