EB 2 มาตรการ กลไก การวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการ กลไก การวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


>> ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต

>> บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่

>> แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

>> แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

>> ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต

>> ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ

>> แบบแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

>> คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

>> ประกาศเผยแพร่งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

>> นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี

>> คำสั่ง /ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only