EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน


>> โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรักและสามัคคีสู่การพัฒนาองค์กรแห่งความเป็นเลิศ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ ปีงบประมาณ 2562

>> โครงการคุณธรรมนำองค์กร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

>> บันทึกขออนุมัติ

>> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรม พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา

>> โครงการปลูกป่าให้ดอกผล ปลูกใจให้มากล้นคุณธรรม

(คลิก)กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ให้ดอกผล ปลูกใจให้มากล้นคุณธรรม


แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only