EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน


>> การดำเนินการตามโครงการประชุมฯผลประโยชน์ทับซ้อน 2562

----------------------------------------------------------
>> อบรมความรู้การป้องกันปราบปรามการทุจริต

          - หนังสือเชิญเข้าอบรมความรู้การป้องกันปราบปรามการทุจริต

          - รายชื่อเข้าอบรมความรู้การป้องกันปราบปรามการทุจริต

          - ภาพอบรมความรู้การป้องกันปราบปรามการทุจริต 17 พ.ค.2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด

----------------------------------------------------------
>> รายงานการประชุมประจำเดือน ธ.ค.61
แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only