EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

>> บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่

>> แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร

>> แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

>> ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

>> แบบแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

>> คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานเผยแพร่ข้อมูล

>> บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่

>> แจ้งจัดสรรงบ62FixedCost

>> แจ้งจัดสรรงบ62พชอ

>> แผนงบดำเนินงาน FixedCost สสอ 2562

>> แผนงบดำเนินงาน พชอ 2562

>> คำสั่งพัสดุ สสอ.ศรีสมเด็จ

>> คำสั่งตรวจสอบพัสดุประจำปี

>> มอบอำนาจเป็นผู้บังคับบัญชา_897

>> คำสั่งจังหวัด-รอ-2365-ปี-61-ลว19ตค61

>> นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดีแสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only