EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
>> ขอเผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบนแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการรับและการให้ของขวัญ

>> หนังสือส่งมาตรการป้องกันการรับสินบน

>> มาตรการป้องกันการรับสินบน

>> แบบแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 

>> ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน


แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only