EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
>> คู่มือปฏิบัติงานป้องกันแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

>> แนวทางการดำเนินงานโครงการ OV CCA ตามยุทธศาสตร์ชาติ

>> บันทึกรับทราบผลออกกำกับ ติดตามการดำเนินงาน

>> หนังสือแจ้งเวียน

>> แบบฟอร์มการขอเผยแพร่

>> บันทึกให้ปฏิบัติงานตามคู่มือเผยแพร่

>> มาตรการแนวทาง

>> หนังสือเชิญประชุม

>> บันทึกเสนอแผนฯ

>> คำสั่งการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ


แสดงความคิดเห็น

อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

...
ศรีสมเด็จเมืองพระ แหล่งธรรมะหลวงปู่ศรี สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กีช ยอดมิตรค่ายทหาร แลตระการเจดีย์หิน

Whatsapp Button works on Mobile Device only