สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ

728x90 AdSpace

Trending

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ

บุคลากร ประจำ สสอ.ศรีสมเด็จ


นายชำนาญ จำรองเพ็ง 
สาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ


นายมานะ ศิริเลี้ยง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ 


นายเอนก นาโพนงาม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นายบรรเจิด  ปราสาร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางไพลิน  มั่งคั่ง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางทองงาม  สุดสน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


นางวงค์เดือน  ศรีสมเด็จมงคล
พนักงานบริการ (พกส.)
อำนาจหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ตามกฏกรทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๔๖๐

(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ
(๒) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ
(๓) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข
ในเขตพื้นที่อําเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ
มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ
ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง

(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ
ในเขตพื้นที่อําเภอ
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 02:36 Rating: 5 บุคลากร ประจำ สสอ.ศรีสมเด็จ นายชำนาญ จำรองเพ็ง  สาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ นายมานะ ศิริเลี้ยง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ  ...

ไม่มีความคิดเห็น: