หน่วยงานคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประเภทสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ปี 2561 - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ

728x90 AdSpace

Trending
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

หน่วยงานคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประเภทสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ปี 2561


วันที่ 9 เมษายน 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ได้รับรางวัลชนัะเลิศ หน่วยงานคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประเภทสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2561

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรมจริยธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) อัตลักษณ์ของหน่วยงาน "ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี" โดยมีเป้าประสงค์ คือ

ประชาชนผู้รับบริการ สามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้น ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วตามขั้นตอนที่กำหนด ได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ดุจญาติมิตรและบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารระบบสุขภาพด้วยตนเองมากขึ้น และเข้ามามีส่วนรวมในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวมากขึ้น

บุคลากร ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ให้บริการด้วยใจ มีความรักใคร่ สามัคคี ปรองดอง มีน้ำใจไมตรีต่อกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น นำสิ่งที่ได้สู่วิถีการดำเนินชีวิต สู่ครอบครัว

หน่วยงาน มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทุกคนมีส่วนร่วม สร้างคนดี และวัฒนธรรมองค์กรที่ดีหน่วยงานคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประเภทสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ปี 2561 Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 16:25 Rating: 5 วันที่ 9 เมษายน 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ ได้รับรางวัลชนัะเลิศ หน่วยงานคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประเภทสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ตามโ...

ไม่มีความคิดเห็น: