คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ

728x90 AdSpace

Trending
วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

27 มีนาคม 2561 
เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร ให้มีความโปร่งใสในกาiปฏิบัติงาน และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561 รวมทั้งการรักษาวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นพ.กิตติศักดิ์ พนมพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสมเด็จ นายชำนาญ จำรองเพ็ง สาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ  พร้อมด้วยข้าราชการ   พนักงานเจ้าหน้าที่เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จ จำนวนรวม 40 คน

หัวข้อการบรรยาย
วินัยข้าราชการพลเรือย พ.ศ.2551 
โดย นายวิชา  สว่างขจร  ผู้อำนวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด

พ.ร.บ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
โดย  นายประจวบ  จำลองเพ็ง นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
โดย นายวินิช  โสภาพล  นิติกรชำนาญการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน Reviewed by เครือข่ายสุขภาพ อําเภอศรีสมเด็จ on 04:31 Rating: 5 27 มีนาคม 2561  เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีสมเด็จประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร ให้มีความโปร่งใสในกาiปฏิบัติงาน และการป้องกันปราบปรามก...

ไม่มีความคิดเห็น: